fbpx

CREAMY CHICKEN SPAGHETTI

GRILLED CHICKEN BREAST, MUSHROOM & LEMON CREAMY SAUCE MÌ Ý NẤU VỚI NẤM, ỨC GÀ & SỐT KEM CHANH

PRAWN SPAGHETTI

AGLIO OLIO SPAGHETTI WITH PRAWNS ( SPICY ) MÌ Ý XÀO TỎI, ỚT VÀ TÔM(CAY)
--
en_USEnglish